Privacyverklaring

WVG Ontwikkeling BV, gevestigd aan Blankenstein 120 7943 PE MEPPEL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor onze activiteiten als woningverkoper/ projectontwikkelaar verwerkt WVG Ontwikkeling BV persoonsgegevens van haar kopers. Dat doen we zorgvuldig en in overeenstemming met de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
WVG Ontwikkeling BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Ons uitgangspunt is dat we niet meer gegevens verwerken dan nodig is om onze doelen (zie onderstaand) te kunnen realiseren. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Doelen en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
WVG Ontwikkeling BV verwerkt uw persoonsgegevens om aan onze verplichting als woningverkoper/ projectontwikkelaar te voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is het aangaan van een koop-/ aannemingsovereenkomst. Wij verwerker uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het onder de aandacht brengen van en het verstrekken van informatie over actuele woningbouwprojecten
 • Voor het opstellen van koop-/ aannemingsovereenkomsten
 • Voor het versturen van facturen
 • Ten behoeve van kopers begeleiding
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het informeren door middel van nieuwsuitingen
 • Voor klachtenafhandeling en garantieregeling

Bewaartermijn
WVG Ontwikkeling BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden
WVG Ontwikkeling BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WVG Ontwikkeling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Het informeren over een woningbouwproject (makelaar)
 • Het afgeven van een garantiecertificaat (SWK)
 • ICT- dienstverlening en het verzorgen van de internetomgeving

Ook kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met samenwerkingspartners in het woningbouwproject en dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van WVG Ontwikkeling diensten te verlenen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
WVG Ontwikkeling BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wvgontwikkeling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WVG Ontwikkeling en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:
WVG Ontwikkeling BV
Blankenstein 120
7943 PE  MEPPEL
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. WVG Ontwikkeling wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens
WVG Ontwikkeling BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. Als er ondanks dat toch een beveiligingsincident plaatsvindt dat nadelige gevolgen kan hebben voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren. Tevens zullen we dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wvgontwikkeling.nl

Wijzigingen
WVG Ontwikkeling BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Scroll naar top